deu hsb dsb

1. namjet: Nachwilny jednanski porjad za Serbski sejm

ID: PN-01-0001_2018-11-14_0
Bearbeitungsstand: 08.01.2020 12:58
titul: Nachwilny jednanski porjad za Serbski sejm
namjetowanje: Jan Kosyk
čisło: 1
zapodaty dnja: 2018-11-14
wersija: 0
originalna rěč: deutsch
wašnje: Ordentlicher Antrag
za namjet: 19
přećiwo namjetej: 0
zdźerženja: 0
status: Antrag angenommen

Tutón jednanski porjad twori nachwilny zakład za posedźenja Serbskeho sejma. Wón nasta we wědomju, zo njewobsteja dotal žadyn porjad ani wustawki. Dale wuchada tónle jednanski porjad z pozitiwneho předsudka zapósłancow a z přeća wo poradźenej komunikaciji. Na wužiwanje rěče, kotraž wužiwa wobroty wobeju splahow, so do dalokeje měry dźiwa. W tekstowych wotrězkach, kotrež tomu njewotpowjeduja, płaća formulacije njedziwajcy to za wobaj splahaj.

  1. Posedźenje je zjawne. Wšitcy zapósłancy maja prawo na narěče a su woprawnjeni hłosować. Wjednistwo posedźenja móže tež hosćom rěčenske prawo spožčić.
  2. Po wotewrjenju posedźenja ma so zwěsćić přitomnosć zapósłancow.
  3. Na spočatku posedźenja ma so předstajić dnjowy porjad a maja so wobzamknyć požadanja wo změny. Potom ma so dnjowy porjad wobzamknyć.
  4. Wjednistwo posedźenja ma so wolić přez namjetowanje a wothłosowanje ze pozběhnjenjom ruki a z jednorej wjetšinu.
  5. Wjednistwo posedźenja zestaji w diskusijach lisćinu diskutantow. Po rjedźe posći so słowo, a za čas debaty so wona běžnje wudospołnja. Płaći prawo prěnjeje rěče.
  6. Wo posedźenju ma so spisać protokol. Wjednistwo posedźenja postaji wjedźenje protokola. Protokol orientuje so po wotběhu posedźenja. Protokol ma so po posedźenju wot protokolanta a wot wjednistwa posedźenja podpisać a zjawnosći bjez komdźenja spřistupnić.
   Protokol dyrbi w kóždym padźe zapřijeć:

   1. datum, započatk a kónc posedźenja,
   2. lisćinu přitomnych,
   3. posłowny slěd požadanjow a jich wotpowědny wuslědk,
   4. bytostne měnjenja za požadanje a přećiwo njemu,
   5. słowne přizjewjenja, kotrež so wuraznje do protokola zapisaja.
  7. Wuraznje so přeje, wo posedźenju zwukowe a wobrazowe nahrawanja zhotowjeć.
  8. Za jasnje wotmjezowany temowy wobłuk móže zhromadźizna na požadanje wuprajić nadawki jednotliwym wosobam. Nadawki, prawa a zawjazki kaž tež časowe wobmjezowanje nadawkow maja so přez wobzamknjenje postajić.
 1. Za wěcowne wobstejnosće, wotmjezowany temowy wobłuk abo konkretny nadawk móže zhromadźizna na požadanje wutworić dźěłowe skupiny a jich wjednistwo pomjenować. Zaměr dźěłoweje skupiny je wudźěłanje požadanjow za zhromadźiznu. Sobudźěło w dźěłowej skupinje njeje wobmjezowane.
 2. Požadanja maja so pisomnje do posedźenja zapodać na kandidatojo@serbski-sejm.de. Wone dyrbja měć mjeno/a požadarja/ow, předmjet požadanja a je-li trjeba tež wobkrućenje.
 3. Požadanja wo změnu změnjeja požadanja w swojej wěcy abo we wuhotowanju. Požadanja wo změnu zapodadźa so wjednistwu posedźenja pisomnje. Wo nje so rozsudźi před hłownym požadanjom. Wotpowědnje temu kaž zhromadźizna požadanym změnam přihłosuje abo wone so wot hłowneho požadarja přewzaja, poda so hłowne požadanje w poprawjenym wobdźěłanju k wobzamknjenju.
 4. Wšitke požadanja trjebaja za wobzamknjenje absolutnu wjetšinu zapósłancow. Wšitcy zapósłancy maja prawo, zapodać znapřećiwjenje.
 5. Wólby za dawanje nadawkow přewjedu so přez zběhnjenje ruki a trjebaja za płaćiwosć absolutnu wjetšinu zapósłancow. Wšitcy zapósłancy maja prawo na znapřećiwjenje.