deu hsb dsb
pśibytny: Heiko Bengelstorff, Sofija Cyžec, Tomaš Čornak, Carola Geppertowa, Christoph Haensel, Hajko Kozel, Měrćin Krawc, Dirk Pawlik, Jadwiga Pjacec, Kito Pjenk, Edith Pjenkowa, Alexander Pólk, Handrij Wjeńk, Ignac Wjesela, Hańžka Wjeselic, Tomaš Wornar, Hanzo Wylem-Kełowe, Sandra Wylemowa, Aneta Zahrodnikowa
njepśibytny: Siegbert Budišin, Handrij Kluga, Stefanie Kosycowa, Jan Kosyk, Ilona Urbanowa

protokol

protokol: Alexander Pólk
status: Protokoll beschlossen
wuzjawjenje: 2. pósejźenje am 15.12.2018
za to: 13
pśeśiwo: 0
zdźaržanja: 4
 1. Wótwórjenje pśez starobnu prezidentku Edith Pjeńkowu:
  • Wótwórjenje prědnego hobradowanja Serbskego sejma.
  • Pśispomnjenje: Njejo se wšykno tak raźiło, kaž smy sebje pśedstajili, ale nam jo wědobnje, až jo kuždy zachopk śěžki a až budu se wěcy pśichodnje lěpjej raźiś.
 2. Pśigłosowanje/Huzwólenje nawjedowanja zgromaźiny a starobneje prezidentki
  • Wótpowědnje směrnicam nimskeje zakładneje kazni pśewzejo starobna prezidentka Edith Pjeńkowa wjednistwo zgromaźiny z pśigłosowanim pśibytnych wótpósłańcow.
  • Naraźenje jo se jadnogłosnje pśiwzeło.
 3. Huzwólenje pismawjednika
  • Ako pismawjednik pśizjawijo se dobrowólnje: Alexander Pólk
  • Naraźenje jo se jadnogłosnje pśiwzeło.
 4. Zwěsćenje pśibytnosći (glej zwjercha)
 5. Diskusija a hobzamknjenje: dnjowny pórěd
  • Póžedanje zapódał: Tomaš Čornak.
  • glej dokument: “181117_1 Dnjowe pósejźenje _ pórěd – Tagesordnung”
  • Póžedanje jo se jadnogłosnje pśiwzeło.
 6. Diskusija a hobzamknjenje: nachylny jadnański pórěd
 7. Diskusija a hobzamknjenje: swójske pómjenjenje “Serbski sejm”
  • (wótchylece wót dnjownego pórěda)
  • Edith Pjeńkow napomina k diskusiji wó pómjenowanje “Serbski sejm”. W zajźonosći jo se wěcej razow argumentěrowało, až to mě “Serbski sejm” njejo pšawe, pśeto njejo hyšći połnogódny parlament.
  • Edith Pjeńkowa argumentěrujo, aby se mě “Serbski sejm” dalej hužywał, pśeto jo se pśez lěta hužywał a etablěrował a tež huzwólenje jo se pśewjadło pód takim mjenim.
  • Pśispomnjenje A. Pólka: Wón akceptěrujo mě, pokazujo pak na to, až Serbski sejm faktiski akle nastawa. Togodla jo měnjenje, až pómjenjenje Serbski sejm njejo ceło pšawe, plawsibelne. Togodla ma se stawnje na to pokazaś, až proces až k etablěrowanju parlamentowego statusa hyšći dawno njejo wótzamknjony.
  • Naraźenje, wóstaś pśi mjenju “Serbskisejm”, jo se jadnogłosnje pśiwzeło.
 8. Diskusija: póstupowanje pśi hutwórjenju huběrkow, zasajźenje źěłoweje kupki “Jadnański pórěd”
  • Měrćin Krawc wzejo słowo: 2. sejźenje Serbskego sejma buźo se w prědnemrěźe zaběraś z hutwórjenim huběrkow. Wšykne Serby su napominane, aby se hobźělili. Prědne naraźenja za móžne huběrki:
   • huźěłanje hustawkow
   • organizacija pśiducych huzwólenjow
   • realizacija kulturneje awtonomije
   • realizacija kubłańskeje awtonomije
   • “politika a pšawo” – kak se dojśpijo status korporacje
   • huběrk za jadnanja ze zastojnstwami a partnarjami
   • regionalne sobupóstajowanje
   • finance – nachylny nadawk: wótpłaśenje wólbnych kostow; na tom městnje hugronijo se huraznje źěk W. Měškankoju
   • zjawnostne źěło
   • hobźělenje bergarjow
   • hujadnarski huběrk
   • Dalšne naraźenja su žycone
  • Alexander Pólk zapódajo (ako zastupnik Jana Kósyka) póžedanje wó zasajźenju źěłoweje kupki “Jadnański pórěd”.
   • glej dokument: “181117_8 źěłowa kupka jadnański pórěd
   • Ako cłonki toś teje źěłoweje kupki su naraźone: Christoph Haensel, Jan Kósyk, Hajko Kozel, Alexander Pólk, Hanzo Wylem-Keł
   • Póžedanje jo se pśiwzeło z jadnym głosawzdaśim.
 9. Diskusija a hobzamknjenje: komisariski pśigranjański partnaŕ
  • Ako komisariski pśigranjański partnaŕ za medije bu naraźona Edith Pjeńkowa. Naraźenje jo se jadnogłosnje pśiwzeło.
 10. Diskusija a hobzamknjenja: pósełstwa
 11. Diskusija a hobzamknjenje: Termin a zwołanje pśiducego hobradowanja Serbskego sejma
  • Handrij Wjeńk pśecyta jadnańske naraźenje Jana Kósyka. Njepśecytaju se pak wšykne tśi terminowe naraźenja, ale jadnučki ten za 15.12.2018, w 13:00 góźinach.
  • Pśispomnjeśe Carole Geppertoweje, až se jej ten termin njegóźi.
  • Wuslědk wótgłosowanja: 15 pśigłosowanjow, 0 pśeśiwnych głosow, 4 wzdaśa głosa. Póžedanje I za naraźony termin jo se pśiwzeł. [Dodank pismawjednika: jo-li trjeba, móžo se pśewjasć nowowótgłosowanje wó wšych tśich naraźonych terminach.]
  • Pśispomnjeśe Christopha Haensela: Derje by było zestajiś dopołny pósejźeński plan na lěto 2019, aby wólažcyli indiwidualne terminowe planowanje za wótpósłańcow. Wobmysliś móžo se tež, pósejźenja pśewjasć na dwěma dnjoma zasobu..
 12. Zakóńcujuce słowa
  • Wjednica hobradowanja Edith Pjeńkowa hugronijo źěk wšym pśibytnym a pódpěrowarjam Serbskego sejma w zajźonych mjasecach. Serbski lud njamóžo dlej cakaś, toś ta generacija jo slědna, kótaraž by mógła dośpiś zasadne pólěpšenje połoženja serbskego luda.